Prawo pracy

prowadzenie sporów sądowych o roszczenia ze stosunku pracy, w tym niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę

pomoc prawna przy polubownym rozstrzyganiu sporów pracowniczych

analiza i opracowanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem, takiej jak: umowa o pracę, umowa menedżerska, umowa zakazu konkurencji, regulamin pracy, regulamin wynagrodzeń

zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy w sprawach o: mobbing lub o dyskryminację, zwolnienia dyscyplinarnego

zastępstwo procesowe w sprawach o zwolnienia dyscyplinarnego, wypadków przy pracy

zastępstwo procesowe w sprawach dotyczących wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia za godziny nadliczbowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

zastępstwo procesowe w sprawach o ustalenia istnienia stosunku pracy

zastępstwo procesowe w sprawie świadectwa pracy

zastępstwo procesowe w sprawach dotyczących Karty Nauczyciela