Prawo karne

obrona i reprezentowanie Klientów Kancelarii przed sądami w sprawach karnych, w tym również, z zakresu prawa wykroczeń, prawa karnego gospodarczego i wykonawczego,

przygotowanie pism procesowych na poszczególnych etapach postępowań

pomoc prawna w razie zatrzymania i tymczasowego aresztowania

obrona podejrzanych w toku postępowania przygotowawczego (dochodzenia i śledztwa)

obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym (przed Sądem I i II Instancji)

reprezentacja osób pokrzywdzonych przed sądami i prokuraturą, występowanie w roli pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i oskarżyciela prywatnego

sporządzanie zażaleń na umorzenie dochodzenia i śledztwa

sprawy o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności oraz o przerwę w odbywaniu kary

sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie