Prawo pracy

 • prowadzenie sporów sądowych o roszczenia ze stosunku pracy, w tym niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę,
 • pomoc prawna przy polubownym rozstrzyganiu sporów pracowniczych,
 • analiza i opracowanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem, takiej jak: umowa o pracę, umowa menedżerska, umowa zakazu konkurencji, regulamin pracy, regulamin wynagrodzeń,
 • zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym w sprawach o:
 • mobbing lub o dyskryminację,
 • zwolnienia dyscyplinarnego,
 • wypadków przy pracy,
 • dotyczących  wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia za godziny nadliczbowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy,
 • ustalenia istnienia stosunku pracy,
 • świadectwa pracy,
 • spraw dotyczących Karty Nauczyciela.