Prawo Karne

  • obrona i reprezentowanie Klientów Kancelarii przed sądami w sprawach karnych, w tym również, z zakresu prawa wykroczeń, prawa karnego gospodarczego i wykonawczego,
  • przygotowanie pism procesowych na poszczególnych etapach postępowań,
  • pomoc prawna w razie zatrzymania i tymczasowego aresztowania,
  • obrona podejrzanych w toku postępowania przygotowawczego (dochodzenia i śledztwa),
  • obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym (przed Sądem I i II Instancji),
  • reprezentacja osób pokrzywdzonych przed sądami i prokuraturą, występowanie w roli pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i oskarżyciela prywatnego,
  • sporządzanie zażaleń na umorzenie dochodzenia i śledztwa,
  • sprawy o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
  • sprawy o przerwę w odbywaniu kary,
  • sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie.